پاهاشو واکرد با کون نشست رو کیرم وشروع کرد به پوشیدنه جورابه شلواریه

0 views

پاهاشو واکرد با کون نشست رو کیرم

مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنیا عکسارو جایی نزاری گفتش تو مگه دیدی گفتم اره خوب گفت وایییی من لباس زیر داشتم گفتم تو مثله خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم یه اتفاقی افتاده تو اسپانیا تو نمی خوای بگی دنیا هم گفت خوب از الناز بپرس منم گفتم الناز میگه همه
عجب کسی شدی
تقریبآ هر 2 روز در میان باهم سکس داشتیم لذت کامل میبردیم طوری که کمه کم 2 بار آبمو میاورد. سمانه یه خواهر کوچکتر داشت بنام سارا که 13 سالش بود. هر وقت من میرفتم خونه سمانه خواهرش بود ما مجبور بودی تو اتاق سکس کنیم یروز سکس ایرانی تو خونه نشسته بودم که سارا زنگ زد و گفت که سمانه حمامه میگه بیا خونمون . منم از خدا خواسته پریدم حموم رفتم خونشون.
در که زدم سارا درو باز کرد با لباس کوتاهه صورتی دامن کوتاهه صورتی کفش پاشنه بلند وکلی ارایش
رفتم رو مبل نشستم و زل زده بودم به پرو پاچش مثل خنگا گفتم عجب کسی شدی!

پاهاشو واکرد با کون نشست رو کیرم

پفه کوسش معلوم بود
بد جوری راست کرده بودم کیرمو جا به جا کردمو یواشکی رفتم دنبالش نشست وشروع کرد به پوشیدنه جورابه شلواریه سفید سرش پایین بود پاهاشو وا کرده بود پفه کوسش از زیره اون شورته سفیدش معلوم بود صاف وایستاد جورابو گرفتم بکشم بالا دستم خورد به پاش داشت ابم میمد دستمو هی میکشیدم به پرو پاچش نزدیکه رونش شدم نرمو سفید بود نمیتونستم تحمل کنم دستمو کامل گذاشتم رویه رونش هیچی نگفت یواش یواش مالیدمو رفتم بالاتر بازم هیچی نگفت دیگه بیخیاله همه چی دستمو گذاشتم رو کوسش خیسه خیس بود

کیرم هم نمیدم بخوری

کیرم کونشو پاره کرد
نگاش کردم دیدم چشماشو بسته بیحال شده کوسشو از بقله شورتش در اوردم کلمو کردم زیره دامنش شروع کردم به لیسیدن یواش یواش اه اه میکرد بغلش کردم خوابوندمش رویه تختی که تو اتاق بود پاهاشو واکرد با دستش سرمو هول داد به سمته کوسش یعنی بخور. یکم خوردم قاتی کرده بودم کیرمو در اوردم چرخندمش کوسشو کردم تو دهنم کیرمم کردم تو دهنش مثل فیلمای سکسی ساک میزد یهو یکم که خورد پاشد جورابو شورتشو در اوورد با کون نشست رو کیرم رو کیرم فشار میاوورد تا کیرم کونشو پاره کرد تا آنقدر بالا پایین کرد که ابم امد ریختم تو کونش. .
verified profile,porno,fucking,blonde,amateur,homemade,curvy,POV,big-ass,family,first,taboo,big-dick,sex-tape,step-sister,home-video,big-natural-tits,step-brother,step-siblings,step-bro,step-sis

From:
Date: March 19, 2020