من باید تورو بکنم کیرم شق شده از یه دقیقه مهناز آروم در رو باز

0 views

من باید تورو بکنم کیرم شق شده

می خوردیم دنیا گفت محمد خدا بهت شانس بده یه کم دست پخته خانومت حرف نداره خوشگلم که هست چی می خوای دیگه منم گفتم خواستگارم زیاده واسش یا فقط ناز داره اونم خندید گفتش خودم می گیرمش خانومم گفت جون قربونت برم من به شوخی گفتم بچه ها سر میز ناهار نمی شه که دنیا گفت چی نمی شه منم گفتم هیچی دنیا خجالت کشید شبش خانومم بهم گیر داد چرا اون حرفو زدی دنیا از من پرسید واسه تو تعریف می کنم من گفتم نه تو چرا تابلو می کنی منم گفتم باشه دیگه حواسم هست
تا یه مدت گذشت دنیا چون خیلی پول دار بودن مسافرت زیاد می رفت یه بار به من گفت می خوام با خانومت برم اسپانیا اگه اجازه بدی کارا ویزاشو بکنم منم گفتم باهاش بایید حرف بزنم بعد اوکی می دم شبش اومدم به خانومم گفتم این جریان اسپانیا چیه اونم گفت دنیا چون خیلی همو دوست داریم بهم پیشنهاد داده ولی خوب اول تو بایید اوکی بدی منم گفتم هزینش چی خانومم گفت بابا دنیا می ده واسه اینکه دخترش هم تنها
یهو کسخول شد
کم کم در غیاب شوهرش مهناز با من گرم گرفت.یه چند باری همو دیدیم که هی الکی یکیمون سر حرف رو وا میکردیم و کس میگفتیم به هم سی دی میدادیم واز این جور کارا.یه چندبار صدای بلند موزیک میومد که مادرم گفت داره ورزش میکنه
وقتی هم شوهرش میومد مهناز سنگین برخورد میکرد و همین باعث شد من بیشتر اطمینان پیدا کنم که سکس ایرانی داره پا میده.فقط اینو بگم که من سال دوم دیگه سر اون کار نبودم و اومده بودم خونه.

من باید تورو بکنم کیرم شق شده

یه شب کیرم بلند شده بود و مغزم فرمان کیری میداد.هی میگفتم کس طبقه پایین و من اینجا مثل کسخولا نشستم آقا دل رو زدم به دریا و گفتم هرجور شده امشب باید با مهناز حرف بزنم و بهش بگم رفتم تو حیاط اول خواستم زنگ آیفون رو بزنم که ترسیدم یه موقع بابام یا مادرم از آیفون خودمون بشنون همینجوری تو حیاط تو فکر بودم که یه فکر شیطانی به ذهنم رسید!ال ام بی ماهواره رو پیچوندمبعد از یه دقیقه مهناز آروم در رو باز کرد من رو دید اول جا خورد بعد خودش رو جمع کرد.زود رفتم پایین و سر حرف رو وا کردم بهش گفتم باهاش کار دارم اما الان نمیتونم بگم طرفای 1میام تا اومد حرف بزنه من پریدم بالا و رفتم.ساعت 1ربع به 1 بود تا قرص ترامادول انداختم بالا و رفتم تو حیاط.دلم تاپ و پوپ افتاده بود یه نخ سیگار روشن کردم و وقتی تموم شد دیدم در خونه شون آروم وا شد.مهناز اومد لای در منو که دید یه خنده ای کرد که کیرم راس شد.یکم حرف زدیمو گفتم نمی تعارف کنی بیام تو خونت؟که گفت چرا اون رفت تو و من پشت سرش.به خدا کونش رو که دیدم یه لحظه احساس کردم آبم الانه که بیاد
خیلی آروم حرف میزدیم فکر کنم یه 1ساعتی از هر دری حرف زدیم و من فقط منتظر یه فرصت مناسب بودم.
راستش تخم هم نمی کردم.میگفتم اگه جیغی چیزی بزنه کونم و پاره میکنن کم کم شروع کردم از مسایل جنسی حرف زدن که یهو کسخول شد وگفت:بهتره بری دیگه دیروقته اولش فکر کردم داره شوخی میکنه بعددیدم نه جدیه طرف پیش خودم گفتم من باید تورو بکنم
هین جوری که بالای سرم واساده بود بهش گفتم یه لحظه بشین گفت نه حرفاتو بذار واسه فردا کیرم شق شده بود از یه طرف استرس سروصدا هم از یه طرف دیگه…خلاصه پیش خودم گفتم نکنیش باید بری بمیری پا شدم و گفتم بیا تو اتاق یه لحظه کارت دارم اولش یکم زور زد بعد خودش اومد تو همین که اومد تو بغلش کردم و شروع کردم به لب گرفتن

کله کیرم رو کس حشریش

لخت کردن وخوردن کسش
وای که چه پوستی داش تخم سگ منم حشرم زده بود بالا اولش یکم نه نه کرد اما کم کم آروم شد شروع کردم به گردن نفس نفس که افتاد آروم خوابوندمش یهو گفت من نمی تونم صبر کن مخم هنگ کرده بود گفتم چرا آخه؟گفت من اصلا آماده نیستم و از این حرفا بعد گفت نمی خوام به جزء شوهرم به کس دیگه ای بدم…همین که حرف میزد من داشتم با کسش بازی میکردم که یهو بین حرفاش دیدم دستم خیس خیس دیدم داره کس میگه گفتم من امشب میکنم و میرم و شروع کردم به لخت کردن وخوردن کسش/اومد حرف بزنه که زبونم رو کردم تو کسش/یهو یه آه آروم کشیدو گفت یواشتر…دیدم آروم شد ریلکستر شدم و شروع کردم خوردن چوچولش یه نور کمی تو اتاق بود/یه لحظه پا شدم که شلوارم رو دربیارم که تو نورکم هیکل مهناز رو دیدم چه بدنی پاهای کشیده ورزشکاری کمر باریک و سینه های برجسته
لخت شدم/کیرم داشت میترکید/خودمم باورم نمیشد میخوام این کس رو بکنم…آروم اومدم روش/با اون چشای درشتش تو چشام خیره شدو گفت واقعا میخوای این کارو بکنی؟!!!منم به جای جواب شروع کردم به خوردن لباش اومدم تو گردن و بعد سینه هاش/به سینه هاش که رسیدم آه و اوووهههشش در اومد/فهمیدم داره حال میکنه و سینه خوردن رو دوس داره/سینه هاش خیلی خوب بودن/برجسته و سفت/انگشتمم کرده بودم تو کسش و مث سگ لیسش میزدم.یهو مث این وحشی ها هولم داد اونورو افتاد روم/یکم لبام و خوردو آروم رفت پایین و رسید به کیرم که دیگه واقعا داشت منفجر میشد

جوووون.چه سفتم شده!یکم تف زد به کیرم و شروع کرد به مالوندن/بعد آروم شروع کرد به ساک زدن/کس خار فیلم سوپر/بهترین ساک دنیارو میزد/کیرم و تا ته میکرد تو دهنش و نگه میداشت/داشتم دیوونه میشدم؟آخ واوووخ منم در اومد….بهش گفتم بچرخه که منم بخورم…کون گنده سفیدش رو گذاشته بود رو صورتم و هی تکون میداد/کیر من تا ته تو دهن اون بود و زبون منم تا ته تو کس…وای که کس این زن خوردنم داشت…داشتم میخوردم که دیدم داره میگه:بکن تو کونم بکن تو کونم/منم همینجوری که میخوردم انگشتم رو کردم تم کونش که شروع کرد به آه ه ه ه کشیدن و عقب و جلو کردن…بهش گفتم هر وقت خواستی بکنم خودت بگو که گفت الان میخوام….همونجوری به حالت سگی قمبلشو بیشتر کرد/یکم کیرم مالوندم رو کسش اما تو نکردم که بیشتر بهش حال بده/اونم هی میگفت مممممممم بکن تورو خدااااااا….سرش و کردم تو و آروم تا دسته کردم توش و شروع کردم به تلمبه زدن/مهناز رو بگی مث سگ اون زیر دست و پا میزد و آه و ناله میکرد…داشتم تلمبه میزدم که خم شدم رو کمرش و آروم تو گوشش گفتم دوس داری این کیر رو؟آآآه کشیدو گفت:آخ/آره…شروع کردم حرف زدن و کردن که یهو گفت آخخخ من دارم میشم/دستم و کردم تو دهنش که داد نزنه/نفس نفس میزدو فقط میگفت بکنننننن/دوس دارممممم/بکننننن…یهو یه گاز محکم گرفت که فهمیدم ارضاء شد…حالا ما قرص خوردیم هی میکنیم انگار نه انگار/بهش گفتم میخوام از کون بکنم/دیدم خودش تف زد در سوراخ کونش/کیرم و در اوردم و آروم کردم تو/وااااای یکم که رفت تو مهناز گفت آخ بکن تورو خدا/و شروع کرد به حرف زدن که وااای بکن/کونم خوبه؟واز این حرفا که خوب منو حشری تر کرد/منم حشری شده بودم/میکردم و میزدم رو لمبرای کونش که بیشتر تکون بخوره/با هر ضربه اون میگفت:آخ/وحشی/بکن بعد از 10 دقیقه تقریبا دیدم آبم داره میاد/گفتم منم دارم میشم که گفت آبت رو بده بخورم/یکم دیگه تلمبه زدم و آبم که داشت میومد کیرم رو در اوردم دادم دست مهناز اونم یکم تا با کیرم بازی کرد وآبم که اومد و اولش رو پاشیدم تو صورتش و بقیه اش رو هم مهناز تا قطره آخر خورد…چند لحظه بعددوتایی ولو شدیم تو اتاق…
کمی بعد مهناز گفت دیگه دیرقته/برو تا گندش درنیومده…آروم رفتم بالا/تو ابرا بودم و سیگار…راستش دیگه مهناز باهام حرف هم نزد!چند ماه بعد از خونمون رفتن و من دیگه ندیدمش/اما اون سکس واقعا موندگار شد واسم

verified profile,pussy-fucking,big-dick,multiple-orgasm,sex-magic,interracial-couple,naughty-wife,verified-profile,goddess-worship,sunny-leone-porn,maya-rati-porn,indian-porn-actress,sexy-bollywood-actress,desi-porn-star,bollywood-porn-actress,afghani-porn-actress,panjabi-porn-actress,pakistani-porn-actress,tantra-porn-actress,alone-aunty-porn,gang-bang-indian-porn

From:
Date: March 19, 2020