وسطه چاکشا مالیدم مثل سگ میکردمش

0 views

وسطه چاکشا مالیدم مثل سگ میکردمش

جفتشون عالی بودن که به خانومم گفتم حسابی همو جر دادید دیگه تنها بودید راحت اونم خندید گفت فقط به دنیا نگی گفتم حواسم هست
تا یه روز دنیارو اتفاقی تو خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنیا عکسارو جایی نزاری گفتش تو مگه دیدی گفتم اره خوب گفت وایییی من لباس زیر داشتم گفتم تو مثله خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه

وسطه چاکشا مالیدم مثل سگ میکردمش

سینه هاش هر کیری را راس میکرد
تو ماشین کس و شعر گفتیم که رسیدیم خونه آتی با یه پیرهن آستین کوتاه و شلوار لی عسلم با یه تاپ بندی که جلوش باز بود و بالای سینه هاش معلوم بود سینه هاش مثل دو تا انار جیگر بود که هر کیری را راس میکرد.علی وقتی با دوتا قوطی ویسکی اومد فهمیدم چه خبره.دوره میز نشستیم و پیکا را یه دونه یه دونه ریخت یکم خوردیم دیدم علی قلیون میکشه دودشا با لب میده به آتی منم به عسل گفتم بیا آخ چه لبای گوشتی داشت انقدر خوردیم که داغ داغ شدیم بعد علی آتیو بغل کرد گفت ما میریم طبقه پایین یه کاندومم از جیبش در آورد پرت کرد رو میز که من سکس ایرانی خندم گرفت من دسته عسلا گرفتم گفتم بریم رو تخت تا حالت جا بیاد اخه داشت سرش گیج میرفت.خوابوندمش رو تخت خودمم خوابیدم پیشش لب گرفتن دیدم جنده خانوم صورتشا میکشه.سینشا با دس مالیدم بازم دستما زد کنار بهش گفتم چرا اینطوری میکنی گفت من اهلش نیستم تو دلو گفتم اگه کس کش اهلش نبودی الان کناره من نبودی

كيرم بين هردومون مونده بود داشت دل دل ميزد

جنده خانوم یه کس سفید با چاک صورتی
من کیرم بدجور راس شده بود با دست سینشا از تاپ دراوردم سرم گیج رفت یه پوست سفید با سینه گردو نوک قهوه ای افتادم به جونش هی تقلا میکرد در بره اما کم کم به نفس نفس افتاد دگمه ها شلوار لیشا باز کردم دست کردم تو شرتش صاف صاف بود معلوم بود تازه بهش رسیده وسطه چاکشا مالیدم شل شد منم شلوارو شرتشا به هزار زحمت درآوردم یه رون سفید گوشتی با یه کس سفیدبا چاک صورتی پاهاشا آوردم لبه تخت خودم جلوش زانو زدم افتادم به جون کسش حالا نخور کی بخور انگشتما یواش یواش کردم تو دیدم بله خانوم اپنه سرما فشار میداد رو کسش شلوارو شرتما با هم کشیدم پایین کیرم 25 سانته و کلفت داشت گریه اش میگرفت این خیلی بزرگه

کیرما تف زدم گذاشتم رو سوراخ کسش
به شکم رو تخت بود پاهاش پایین پاشا باز کردم اخ کون تپلش جلم بود کسشم از وسطه پاش بیرون زده بود کیرما تف زدم گذاشتم رو سوراخ کسش یه فشار دادم دیدم داره از حال میره یواش نصفشا دادم رفت تو دیدم صداش در نمیاد اما یه دفه وایساد فحش دادن کسکش درش بیار جر خوردم .منم همشا دادم رفت تو چندتا تلمبه زدم دیدم داره خوشش میاد میگفت خوب خفتم کردیی منم مثل سگ میکردمش سینه هاشا گرفم تو مشتم تا خایه میزدم تو کسش درش میاوردم باز میزدم تو سوراخش اندازه پپسی باز مونده بود دیدم داره ابم میاد اما دلم نیومد از کون بکنمش برش گردوندم کیرما گذاشتم تو دهنش خودم وایسادم تلمبه زدن تو دهنش آبم داشت میومد با فشار ریختم تو دهنش اومد تف کنه کیرما تو دهنش نگه داشتم همشا مجبور شد قورت بده
verified profile,blonde,milf,doggystyle,amateur,homemade,curvy,kitchen,lingerie,POV,family,reality,standing,taboo,seduces,step-son,step-mom,point-of-view,home-video,big-natural-tits,step-mother

From:
Date: March 19, 2020