کیرشو فشار داد تو کوسم میداد انقدرمحکم رومبل فشارم میداد

0 views

کیرشو فشار داد تو کوسم

خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم یه اتفاقی افتاده تو اسپانیا تو نمی خوای بگی دنیا هم گفت خوب از الناز بپرس منم گفتم الناز میگه همه چیرو بهم ولی اگه در رابطه با خودش باشه نه اونم گفت چیارو می گه بهت منم گفتم مثلا شما دوتا لز می کنید که دنیا بهم ریخت عصبانی شد گفتش خیلی ازش انتظار نداشتم انقدر دهن لق باشه اونم گفت راستش تو اسپانیا با گارسون هتل یه پسر جون الناز سکس کرد اونم چند بار منم اولش گفتم دروغ می گی ولی اونم سکس ایرانی گفت اگه نگی بهش بهت عکساشونو نشون می دم منم گفتم عکس
بهم تجاوزشد

کیرشو فشار داد تو کوسم

اونشب تاجاداشتم کتک خوردم فقطم میزدتوصورتم مقدمه چینی نکردوسریع رفت سراصل مطلب .وقتی کیرشوفشاردادتوکوسم دیگه دنیاجلوچشام تیره شد آخه خیلی وقت بودسکس نکرده بودم خصوصااینکه یهووخشک فشارداد وشروع کردبه زدن داشت قورتم میداد انقدرمحکم رومبل فشارم میداد که داشتم له میشدم شلوارم تانیمه ازپام دراومده بودوپالتوم فقط جلوش بازبودولباسم تانیمه بالازده شده بود .بدجوری داشت میزد منم هیچی نمیگفتم وفقط آروم داشتم گریه می کردم دستمو گذاشته بودم جلوصورتم وحتی نگاهشم نمی کردم اونم داشت باتمام قدرتش پارم می کرد .نمیدونم چقدرطول کشید تاآبش بیاداما همه رو روشکمم خالی کردوبلند شد با دسمال پاک کرد توهمون حالت مونده بودم ازهمه چی حالم به هم میخوردباورم نمیشدبهم تجاوزشده باشه .

آب کیر از سوراخ زنم میریخت بیرون

اشقونه باهام سکس کرد
خلاصه وقتی فرهادکارش تموم شد یه سیگارروشن کردورفت لب پنجره ،پنجره روبازکردووایسادکنارش.داشتم میلرزیدم دندونام میخوردبه هم بلندشدم شلوارموکشیدم بالا یه دردبدی داشتم که نگو همه جام کبودبود موهام به هم ریخته بود باناراحتی لباساموپوشیدم انگاربال وپرم شکسته بود نشستم رومبل وزانوهاموبغل کردم سرموگذاشتم بین زانوهام تاکمی گرم شه صورتم دیگه اشکام خشک شده بود فقط سکوت بودو بوی سیگاروسوزی که ازپنجره میومدویه خاطره تلخی که فرهادبرام به جاگذاشته بود.
فرهاداومدکنارم نشست بغلم کرد اما من حتی سرموبلندنکردم تا نگاش کنم سرموبوسیدوبهم گفت معذرت میخوام وکلی ابرازپشیمونی واینکه میخوادباهام صیغه کنه وازاین چرت وپرتا امامن فقط تواین فکربودم که ازاونجابزنم بیرون ودیگه پشت سرمونگاه نکنم.
اون شب توکارخونه موندیم وفرهادیه باردیگه اومدسراغم وبه زوریه باردیگه باهام سکس کرد اینبارچون مقاومت نکردم عاشقونه باهام سکس کرد اما من هیچ حسی نداشتم وفقط سرتاسروجودم پرکینه ونفرت بود.
طرفهای ساعت 7بودکه ازکارخونه اومدیم بیرون منو رسوندخوابگاه ،وقتی رسیدم خوابگاه انقدر داغون بودم که همه ازم می پرسیدن چیزی شده ؟کسی طوریش شده؟؟

کیرشو فشار داد تو کوسم
از اونروز به بعددیگه نرفتم کارخونه حتی واسه گرفتن حقوقم انقدرحسابدارمون زنگید و ازم خواست برم برای تسویه حساب که بلاخره هم نرفتم. فرهادخیلی بهم زنگ زد اس داد و معذرت خواست ازم خواست باهاش ازدواج موقت کنم کلی پیشنهادپول داد اما من چیزی روازدست داده بودم که باهیچ چیزجبران نمیشد.، داغون شده بود ودیگه هم هیچوقت بهش ندادم وهرگز ندیدمش شمارموعوض کردم وازاون خوابگاه رفتم و وقتی که درسم تموم شد حتی یه روزم معطل نکردمو از اون شهر برگشتم شهرخودمون.
verified profile,blonde,milf,amateur,homemade,curvy,POV,family,reality,taboo,big-dick,helps,perfect-ass,step-son,step-mom,point-of-view,home-video,big-natural-tits,step-mother,big-naturals,big-natural-boobs

From:
Date: March 19, 2020