کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش

0 views

کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش

بودن که به خانومم گفتم حسابی همو جر دادید دیگه تنها بودید راحت اونم خندید گفت فقط به دنیا نگی گفتم حواسم هست
تا یه روز دنیارو اتفاقی تو خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنیا عکسارو جایی نزاری گفتش تو مگه دیدی گفتم اره خوب گفت وایییی من لباس زیر داشتم گفتم تو مثله خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم
ز خوشالی کیرم داشت پر در میاورد
دو روز گذشت من هنوز تو کف گیتی بودم و دنبال مکان از خوشالی کیرم داشت پر در میاورد
که میخوام پاره ت کنم گفتم گیرت آوردم بلاخره تو کفش بودم همینکه رسیدیم بغلش کرمو عین وحشیا لبو گردنشو میخوردم فورا تاپشو درآوردمو سوتین آبیشو بدون اینکه باز کنم از تنش کشیدم بیرون تا زانو کشیدم پایین چه رونای خوشگلی سکس ایرانی داره این از همشون خفن تره.

کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش

دستمو کردم تو کسش
بعد از اینکه یکم خورد دیدم طاقت ندارم کیرمو دراوردمو دوباره رفتم پشتش وکیرمو گذاشتم لب کسش و با یه فشار محکم کردم تو یه تکونی خورد گفتم وقتی دارم میکنمت خفه شو بزار کارمو بکنم. بعد اون کمر باریکشو گرفتم و شروع کردم به کردنش همچین شلاقی میکرمش که با هر ضربه نیم متر پرت میشد جلو همینجوری که داشتم میکردمش اون ژلو برداشتم و زدم نوک انگشت شصتم و شروع کردم با کونش بازی کردن یکم انگشتش کردم دیگه داشتم دیوونه میشدم یعنی واقعا میخواستم اون کونو بکنم یهو کیرمو از تو کسش دراوردمو گذاشتم دم سوراخ کونش.

صدا ی تحریک کننده حرکت کیرم تو اون فضای خیس

کیرم تا خایه تو کونش بود
به کیرم ژل زدم و سوراخ کونشو دوباره ژل مالی کردمو کیرمو گذاشتم دمه سوراخش و یه فشار دادم تا نصف رفت تو کونش هی فشار میدادمو با دست میکوبیدم رو کونش تا شل کنه تا اینکه تا ته رفت بهش همونجوری که کیرم تا خایه تو کونش بود گفتم کیرم تا آخر تو کونته بعد یکی محکم زدم رو کونش و با اینکه تا ته تو کونش بود بازم فشار دادم تا متوجه بشه دارم میکنمش با دست میزدم در کونش بعد از کونش دراوردمو باز کردم تو کسش باز شروع کردم به تلمبه زدن یکم از کس کردمش باز دراوردم کردم تو کونشچند بار هی کردم تو کسش دوباره کردم تو کونش دیدم داره ابم میاد کردم تو کونش یهو ابمو خالی کردم و همینجوری که داشتم آبمو میریختم تو کونش دو دستی محکم میزدم دو طرف کونش تا قطره آخر که اومد کیرمو کشیدم بیرون اونم همونجور دمر دراز کشید کونش حســـــــــــــــابی از کتکی که بهش زدم سرخ شده بود.
verified profile,facial,blonde,milf,slut,real,amateur,homemade,fuck,curvy,busty,POV,housewife,big-ass,cum-on-face,missionary,pawg,perfect-ass,big-natural-tits,playboy-bunny,bunny-ears

From:
Date: March 19, 2020